AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

L’empresa titular de domini web és FINQUES LLURIA, SL (en endavant FINQUES LLURIA), amb domicili a aquests efectes en PG. SANT GERVASI, punt 5 (PAVELLÓ TORRE CASTAÑER), 08022 Barcelona, ​​número de CIF: B-61.860.250 inscrita en el REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA AL TOM 31494, FOLI 50, FULL B 194649 I INSCRIPCIÓ 1 .. Correu electrònic de contacte: FINCASLLURIA @ FINCASLLURIA.COM.

2. USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal de FINQUES LLURIA atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. Protecció de dades

FINQUES LLURIA compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

FINQUES LLURIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l’portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

5. MODIFICACIONS

FINQUES LLURIA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

6. DRET D’EXCLUSIÓ

FINQUES LLURIA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

7.GENERALITATS

FINQUES LLURIA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

FINQUES LLURIA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre FINQUES LLURIA i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA.